انبار کتاب


رایانش تکاملی و روشهای هوش جمعی در بهینه سازی و حل مسئله

کلمات کلیدی: الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی مورچگان، اجتماع پرندگان، حسابگری نرم، بهینه سازی آشوبی

pdf :فرمت


راهنمای گام به گام ثبت اختراع در ایران و آمریکا، از ایده تا ثروت

کلمات کلیدی: ثبت اختراع در ایران، ثبت اختراع در آمریکا، فروش ایده، فروش اختراع

pdf :فرمت


الگوریتم های یادگیری هیجانی

کلمات کلیدی: الگوریتم یادگیری، هیجان، مغز هیجانی، مدل ریاضی

pdf :فرمت


شبکه های عصبی مصنوعی هیجانی

کلمات کلیدی: ساختار شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی جدید، کاربردها

pdf :فرمت


روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی

کلمات کلیدی: داده کاوی، اقتصاد، توابع اقتصادی، سری زمانی، بانکداری، برنامه های کاربردی

pdf :فرمت