دیتاست ها در فر مت نرم افزار متلب


 دیتاست کلاسه بندی و استخراج الگوی یو سی آی

دیتاست ها عبارتند از: BUPA, dermatology, Diabetes, Ecoli, Glass, Heart, Iono, Iris, Lumphography, Lymph, PageBlock, parkingson, Pima, Sonar, TicTac, Vehicle, Waveform, WBC_P, WBCD, wind, Zoo.

این فایلها در فرمت متلب آماده شده اند. در هر دیتاست فایل xapp_all ماتریسی است شامل ویژگیهای ورودی، yapp_all ماتریسی است شامل خروجی هدف و yapp_allC خروجی هدف را با برچسب گذاری باینری نمایش می دهد.این دیتا ست ها در مقالات زیر معرفی و استفاده شده اند:

A winner-take-all approach to emotional neural networks with universal approximation property , Information Sciences, 2016. Access Link  

Brain emotional learning-based pattern recognizer, Cybernetics and Systems: An International Journal, 2013. Access Link

مرجع: https://archive.ics.uci.edu   

 


دیتا ست های اندیس های ژئومغناطیسی ،Kp،AE و Dst

دیتاست ها عبارتند از:  Kp،AE و Dst. آنها در فرمت متلب مهیا شده اند . این دیتا ست ها در مقالات زیر استفاده شده اند و اطلاعات مرتبط با آنها در مقالات آورده شده است.

Adaptive brain emotional decayed learning for online prediction of geomagnetic activity indices, Neurocomputing (2013). Access Link  

مرجع: http://omniweb.gsfc.nasa.gov  

 


داده های سری زمانی قیمت نفت، داده های سری زمانی تقاضای طلا و نمونه داده های هزینه تولید

این دیتاست ها در پیوست کتاب زیر در دسترس می باشند.

روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی