(1395/01/29)در این سایت منتشر شد ENN with (GA-based learning algorithm)نسخه سوم جعبه ابزار کاربردی

     
  1. کتاب ها
  2. برنامه های نرم افزاری
  3. مقالات
  4. اختراعات
  5. راهنما