جعبه ابزارهای برنامه نویسی


Emotional Neural Network with GA learning Version 3.0

The firs version of the above software toolbox had been used in the following paper:

A winner-take-all approach to emotional neural networks with universal approximation property , Information Sciences, 2016.  

برای آگاهی بیشتر می توانید به کتاب های زیر مراجعه نمایید:

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی هیجانی

کتاب الگوریتم های یادگیری هیجانی

 

Two layer ENN

This software toolbox have been used in the following paper:

Practical emotional neural networks, Neural Networks (2014)

 


GA-based ENN (Genetic algorithm-based Emotinal Neural Network toolbox), An ENN with single ICU.

This software toolbox have been used in the following paper:

Wind power forecasting using emotional neural networks, In Systems, Man and Cybernetics (SMC), 2014 IEEE International Conference on

Direct Link: ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.  

 


PCA-BEL

This software toolbox have been used in the following paper:

Gene expression microarray classification using PCA–BEL, Computers in Biology and Medicine (2014)

Direct Link: http://authors.elsevier.com/a/1PopB2OYcXWAZ  

 


BELPR

This software toolbox have been used in the following paper:

A Neural Basis Computational Model of Emotional Brain for Online Visual Object Recognition, Applied Artificial Intelligence (2014).

Direct Link: http://www.tandfonline.com/eprint/5ASiByT5ExyY3NMXEwYP/full   

 


Cost estimation using ANFIS, The Engineering Economist (2016)

Direct Link: From t&f online   

جعبه ابزار و کد منبع:

در لینک بالا همراه با مقاله منتشر شده است

برای آگاهی بیشتر می توانید به کتاب  زیر مراجعه بفرمایید:

روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی

 


A Novel Single Neuron Perceptron with Universal Approximation and XOR Computation Properties, Comput Intell Neurosci., (2014)

Direct Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020563/  

جعبه ابزار و کد منبع:

It's not availabel


AD-BEL ToolBox

This software toolbox have been used in the following paper:

Adaptive brain emotional decayed learning for online prediction of geomagnetic activity indices, Neurocomputing (2013),

Direct Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.02.040


BELPR

This software toolbox have been used in the following paper:

Brain emotional learning-based pattern recognizer, Cybernetics and Systems: An International Journal, (2013),

Direct Link: http://dx.doi.org/10.1080/01969722.2013.789652