کتاب روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی


روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی

پیشگفتار کتاب

مدل سازی سری های زمانی و توابع اقتصادی با یک چالش اساسی مواجه شده است و آن چالش کلان داده است. در دنیای امروز ما دیگر تنها با داده اقتصادی سرو کار نداریم بلکه حجم عظیم داده های تولید شده و تاثیر پذیری عظیم متغییرهای اقتصادی و غیر اقتصادی در ابعاد جهانی بر یکدیگر ما را با چالش کلان داده مواجه ساخته است. ایجاد یک شناخت جامع از این کلان داده، دور از دسترس می نماید، اما تحقیقات در این راستا ادامه دارد. با این نگاه، کتاب پیش رو به دنبال مدل سازی سری های زمانی و توابع اقتصادی است و روش های داده کاوی هوش مصنوعی نوین را به عنوان مسیر رسیدن به "کلان داده کاوی" در علم اقتصاد معرفی می کند.  بطور کلی در متون تحقیقاتی دو رویکرد اساسی برای مدلسازی سری های زمانی و توابع اقتصادی دیده می شود. اولین رویکرد، استفاده از روش های آماری است و دومین رویکرد، روش های داده کاوی مبتنی بر یادگیری را در بر می گیرد، روش هایی مانند شبکه های عصبی مصنوعی، ANFIS  و غیره. روش های رویکرد دوم از آنجایی که مبتنی بر یادگیری عمل می کنند، ابزار مناسب تری را برای "کلان داده کاوی" ارایه می دهند و به شدت در حال توسعه در مسائل اقتصادی هستند. علارغم توسعه این روش ها متاسفانه کتاب و مرجعی برای اولا معرفی روش های نوین هوش مصنوعی به محققان حوزه اقتصاد و دوما معرفی متقابل مسائل و چالش های علم اقتصاد به محققان هوش مصنوعی، تا کنون ارایه نشده است و کتاب پیش رو قصد جبران آن را دارد.  درکتاب، هرچند مقدمه ای از روش های سنتی و قدیمی تر مطرح شده است اما تاکید آن بر معرفی و بررسی روش های داده کاوی نوین برای سریهای زمانی و توابع اقتصادی است و در آن سعی شده است که بستر مناسبی برای تحقیق و توسعه هرچه بیشتر این روش ها ارایه گردد. در کتاب علاوه بر بیان مسائل تئوری روش های نوین هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی مصنوعی هیجانی و شبکه های عصبی مصنوعی لینک تابعی، مثال های کاربردی کاملی ارایه شده است و همچنین چهار جعبه ابزار نرم افزاری کاربردی نوشته شده در نرم افزار متلب در پیوست کتاب است که برای استفاده بصورت گام به گام توضیح داده شده اند. امید است کتاب پیش رو برای اساتید و دانشجویان علاقه مند مفید واقع شود.

 

کتاب روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی
 

   مشاهده فهرست مطالب