فهرست مطالب کتاب روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی


 

کتاب روش های داده کاوی نوین در سری های زمانی و توابع اقتصادی، بهمراه کد مثالها
  تومان7500

  پرداخت و دانلود کتاب