فهرست مطالب کتاب رایانش تکاملی و روشهای هوش جمعی در بهینه سازی و حل مسئله


 

 

 

 

 

 

کتاب رایانش تکاملی و روشهای هوش جمعی در بهینه سازی و حل مسئله:  تومان9500

  پرداخت و دانلود کتاب